Sa pagdating ng panginoon updating catalyst drivers

Maraming iskolar ng Bibliya ang naniniwala na si Kristo, na ngayon ay nasa maluwalhating kalagayan sa langit, ay nalalaman ang eksaktong panahon ng Kanyang muling pagparito.Ang pariralang "o ang Anak man," ay hindi nangangahulugan na hindi malalaman ni Hesus kung kailan siya babalik.Sa hula ring ito, sinabi muna ni Jesus: “May kinalaman sa araw at oras na iyon ay walang sinuman ang nakaaalam, kahit ang mga anghel sa mga langit kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang.” (Mateo ) Kaya naman hinimok ni Jesus ang kaniyang mga tagapakinig: “Maging handa . Bakit kailangang-kailangang ‘patuloy na magbantay,’ at ano ang nasasangkot dito? Talaga ngang magiging gaya ng magnanakaw ang pagdating ng Panginoon para sa mga tagasanlibutan, na nagtatakip ng kanilang mga tainga sa babala tungkol sa dumarating na kalamidad.(2 Pedro 3:3-7) Subalit kumusta naman para sa tunay na mga Kristiyano?‘Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay.Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan.’" Sa biglang tingin, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng isang malinaw at tiyak na sagot sa tanong.Mayroong mahalagang paalaala sa atin ang ebanghelyo. May katapusan ang lahat at may hantungan ang lahat.

Hindi lamang miminsang ginamit ni Jesus ang mga paraan ng magnanakaw bilang ilustrasyon.Ang pagdating ng Anak ng Tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe.Upang maingatan ang iyong mga mahal sa buhay at mahahalagang ari-arian, mananatili kang alisto at mapagbantay.Kasi, ang magnanakaw ay hindi naman nagpapadala ng liham para sabihin kung kailan siya darating.